ขายโล๊ะออก แบ่งๆ กันใช้ เพียง 3,090 บาทพอครับ
Source